Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Kết quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường Nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 31/05/2020 | 01:45

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện chủ động, tích cực. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận với hồ sơ đủ điều kiện của hộ gia đình, cá nhân đạt 99,8%. Thực hiện rà soát, kiểm tra hồ sơ quản lý, nguồn gốc, quá trình sử dụng, hiện trạng sử dụng đối với 245 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn. Hoàn thành công tác rà soát, đo đạc, lập hồ sơ các điểm đất nhỏ lẻ, xen kẹt theo Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND quận, giao cho phường quản lý.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11-NQ/TU về tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức bảo vệ môi trường. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh các hoạt động của cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, rà soát các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp với quy hoạch cần phải di dời. Triển khai tuyên truyền tác hại của bếp than tổ ong sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Quận đã kịp thời đầu tư nâng cấp trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy với kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn; kiểm tra, rà soát, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao đưa vào diện quản lý. Xây dựng phương án diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn từ các khu dân cư, các địa bàn phường, quận để tăng cường các biện pháp phòng ngừa và xử lý tình huống; số vụ việc cháy nổ giảm hằng năm, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản của nhân dân,...

Trong 5 năm tới, quận đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch sử dụng đất hằng năm; xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận, đảm bảo 100% hồ sơ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tận dụng các nguồn đất xen kẹt để xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà hội họp chung cho cộng đồng,... Tăng cường tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị, kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ. Duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng khắc phục hậu quả do hỏa hoạn, thiên tai gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, có khả năng ứng phó, ngăn chặn và giải quyết sự cố kịp thời.

                                                                         BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY