Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội: Những dấu ấn của nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 01/06/2020 | 00:33

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận thực hiện tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Phối hợp với HĐND quận tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, quận. Tổ chức các nội dung giám sát và phản biện xã hội, phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn..   

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận tích cực tham mưu triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và công trình phần việc thanh niên. Việc đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức các hoạt động đã được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Thành đoàn Hà Nội.

Hội Cựu chiến binh quận chú trọng kiện toàn tổ chức, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Vận động cán bộ, hội viên tích cực, gương mẫu tham gia bảo vệ ANCT, TTATXH, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy,