Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH: NHỮNG MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025
Ngày đăng 01/06/2020 | 00:36

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV.

Quận đã hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 14 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành sớm, hoàn thành giảm nghèo trước 2 năm, tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 10%.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đề ra một số mục tiêu cụ thể đó là:

-Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

 -Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để xảy ra sự việc đột biến bất ngờ trên địa bàn quận; tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương; phấn đấu xây dựng quận đi đầu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

-Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ du lịch. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

-Thực hiện tốt quản lý đô thị, phát triển đô thị theo quy hoạch gắn với phát triển kinh tế, xây dựng quận nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của Thành phố về trật tự, văn minh đô thị.

- Đưa giáo dục-đào tạo thuộc nhóm đầu của Thành phố.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư. Xây dựng quận theo mô hình ”Chính quyền đô thị”.

                                                BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY