Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp
Ngày đăng 02/06/2020 | 10:54

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV, hoạt động của HĐND từ quận đến cơ sở tiếp tục có nhiều đổi mới, theo hướng chất lượng, thiết thực.

Tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức các phiên giải trình giữa hai kỳ họp. Thực hiện 39 cuộc giám sát, khảo sát theo chuyên đề, đảm bảo chức năng giám sát của HĐND. Chất lượng các kỳ họp được nâng lên theo hướng phát huy dân chủ thực chất, đã ban hành 57 Nghị quyết đảm bảo đúng luật. Đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề; công tác tiếp dân và đôn đốc giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri được quan tâm. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của đại biểu HĐND các cấp. Triển khai nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Thực hiện tốt quy chế phối hợp hằng năm giữa HĐND-UBND-UBMTTQ quận.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của UBND quận và 14 phường được nâng cao theo hướng sâu sát, quyết liệt, cụ thể gắn với thực hiện chủ đề công tác hằng năm và phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Công tác dân vận chính quyền được triển khai bài bản; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó kỷ cương hành chính, chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, ý thức phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên.

Công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” được thực hiện có hiệu quả. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm minh trên cơ sở thượng tôn pháp luật, góp phần xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; giải quyết tốt tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến, đa số các vụ việc có điều kiện thi hành được giải quyết.

Công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thẩm định, rà soát văn bản, chứng thực hộ tịch được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 92% trở lên, qua đó góp phần làm giảm đơn thư khiếu kiện, nhất là khiếu kiện vượt cấp. Hiện nay, 14/14 phường trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt; duy trì tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền (toàn quận tiếp 4941 lượt công dân); các đơn thư thuộc thẩm quyền được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở; quan tâm giải quyết các vụ việc, vấn đề phức tạp, tồn đọng kéo dài, không làm phức tạp thêm tình hình, không phát sinh điểm “nóng” (đã giải quyết 217/236 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 91,94%; 40/41 đơn tố cáo, đạt  tỷ lệ 97,56%), qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận khóa XXVI tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, quyết tâm xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

                                                       BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY