Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng 04/06/2020 | 08:40

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quận đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu, 2 khâu đột phá, 14 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 10 chỉ tiêu hoàn thành sớm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực ở các khâu tuyển dụng, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm; thực hiện chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ,...Công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm được quan tâm triển khai đạt hiệu quả. Phát huy vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Kinh tế tăng trưởng ổn định; tiềm năng và lợi thế của quận được khai thác hiệu quả; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng Dịch vụ - Công nghiệp; các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, hoàn thành vượt trước 2 năm so với kế hoạch. Bộ mặt đô thị có nhiều tiến bộ, từng bước xây dựng đô thị văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp. Hợp tác phát triển được mở rộng; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có sự chuyển biến, xây dựng quận theo mô hình cơ quan điện tử. Công tác tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị thu nhiều kết quả,...

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu đó là:

Một là, Giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chủ động trong mọi tình huống, không để đột biến, bất ngờ, tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển.

Hai là, Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, phát huy các nguồn lực đầu tư cho phát triển và kết quả cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, bảo đảm kinh tế quận phát triển nhanh, bền vững.

Ba là, Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đổi mới căn bản, phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Bốn là, Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tạo chuyển biến mạnh về trật tự văn minh đô thị, xây dựng quận Ba Đình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh hiện đại”.

Năm là, Chủ động sáng tạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quận trong tình hình mới.

                                             BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY