Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN BA ĐÌNH LẦN THỨ XXVI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Ngày đăng 04/06/2020 | 13:39

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XXV của Đảng bộ quận; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ mới.

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,...

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua các mục tiêu và 14 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 41 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI. Tại Đại hội, với sự thống nhất cao, các đại biểu đã lựa chọn bầu trực tiếp đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy khóa XXV tiếp tục tái đắc cử Bí thư Quận ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; đồng chí Tạ Nam Chiến- Phó Bí thư Quận ủy khóa XXV, Chủ tịch UBND quận và đồng chí Nguyễn Công Thành- Ủy viên Ban Thường vụ khóa XXV, Chủ tịch HĐND quận được bầu giữ chức Phó Bí thư Quận ủy khóa XXVI; bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XXVI gồm 07 đồng chí. 

 Đại hội đã bầu 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ quận Ba Đình dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Đại hội thống nhất chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết; đổi mới, kỷ cương, trí tuệ, xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương-Trí tuệ- Đổi mới”, xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để quận Ba Đình vững bước đi tới tương lai.

Một dấu mốc quan trọng, một nhiệm kỳ mới bắt đầu, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI, chính quyền, các đoàn thể- chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng quận Ba Đình giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế quận Trung tâm Hành chính- Chính trị Quốc gia.

                                                                Thúy Nguyễn- Ban Tuyên giáo Quận ủy