các ban đảng quận ủy

Gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy

Publish date 14/10/2019 | 08:46 AM
Sáng ngày 12/10, Quận ủy Ba Đình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác xây dựng Đảng về ngành Tổ chức, Dân...

Kết quả thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình

Publish date 06/08/2019 | 11:17 AM
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong những năm qua, Quận ủy Ba Đình tập trung lãnh...

Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2019)

Publish date 30/07/2019 | 09:39 AM
Ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03/02/1930, những chiến sỹ làm công tác lý luận, làm công tác...

Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Quận ủy Ba Đình

Publish date 08/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/QU ngày 04/03/2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình).

Quy chế hoạt động, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Quận ủy

Publish date 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo quyết định số 69-QĐ/QU ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình)

Quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Quận ủy

Publish date 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71- QĐ/QU ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ Ba Đình)

Quy chế làm việc của Ban Tổ chức Quận ủy Ba Đình

Publish date 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72 -QĐ/QU ngày 4 tháng 3 năm 2011 của Ban Thường vụ Quận uỷ)

Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Ba Đình khóa XXIV-nhiệm kỳ 2010-2015

Publish date 07/04/2011 | 12:00 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Quận uỷ Ba Đình)