Hành chính công

Kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ, điểm học tập, điểm tốt nghiệp và việc nhận đơn phúc khảo bài thi viết của thí sinh dự tuyển viên chức ngành Giáo dục&Đào tạo quận Ba Đình năm 2012
Publish date 05/09/2012 | 00:00

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HĐTD VIÊN CHỨC NGÀNH
GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO


Số: 02/TB-HĐTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ba Đình, ngày 04 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ, điểm học tập,
điểm tốt nghiệp và việc nhận đơn phúc khảo bài thi viết của thí sinh dự tuyển viên chức
ngành Giáo dục&Đào tạo quận Ba Đình năm 2012


Căn cứ Quyết định số: 3006/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2012; Hướng dẫn số 1199a/HD-SNV-SGD-ĐT ngày 10/7/2012 của Liên Sở Nội vụ và Giáo dục-Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 13/7/2012 của UBND quận Ba Đình về Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập thuộc quận Ba Đình;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND quận Ba Đình về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục&Đào tạo quận Ba Đình năm 2012;

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục&Đào tạo quận Ba Đình thông báo:

1.- Thông báo kết quả điểm kiểm tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ và điểm xét tuyển học tập, điểm xét tuyển tốt nghiệp của thí dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo quận Ba Đình năm 2012 (biểu chi tiết đính kèm).

- Địa điểm niêm yết thông báo:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

+ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Ba Đình, số 10 Nguyễn Trường Tộ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi viết (soạn giáo án đối với ngạch giáo viên, chuyên ngành đối với ngạch nhân viên):

Thời gian: Từ ngày 05/9/2012 đến ngày 11/9/2012 (trong giờ hành chính các ngày làm việc);

Địa điểm: Phòng Nội vụ (phòng 406) Trụ sở UBND quận Ba Đình, số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình.

Nơi nhận:

-Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT;

-Đ/c Chủ tịch HĐTD (để b/c);

-Các trường MN, TH, THCS trực thuộc;

-Lưu NV, GD&ĐT, VP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH TT

Phó Chủ tịch UBND quận

Nguyễn Phong CầmKết quả điểm tuyển dụng:

Kết quả khối THCS: Tải kết quả tại đây

Kết quả khối Tiểu học: Tải kết quả tại đây

Kết quả khối MN: Tải kết quả tại đây

Kết quả tuyển dụng nhân viên: Tải kết quả tại đây

Kết quả xét tuyển thẳng: Tải kết quả tại đây