Hành chính công

Ba Đình: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Publish date 20/11/2019 | 09:12

Ngày 21/6/2016, Quận ủy Ba Đình ban hành Chương trình số 10-CTr/QU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CB, CC, VC nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Theo đó, CB, CC, VC trên địa bàn quận thực hiện đúng, đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, chấp hành nghiêm bộ Quy tắc ứng xử theo quy định của thành phố; biểu dương các cá nhân gương mẫu ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ CB, CC, VC, người lao động.

Nghiêm túc triển khai Chương trình số 10-CTr/QU, UBND quận đã ban hành các Kế hoạch và văn bản chỉ đạo thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc quận Ba Đình, trong đó tập trung triển khai DVC mức độ 3, 4 cụ thể: Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/9/2016 về Thực hiện công tác cải cách hành chính quận Ba Đình giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/1/2017 về triển khai thực hiện công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc quận Ba Đình năm 2017; Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/2/2017 về Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn năm 2017; Kế hoạch số 37KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND quận Ba Đình tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận năm 2018; Kế hoạc số 74/KH-UBND ngày 02/3/2018 của UBND quận Ba Đình triển khai thực hiện công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước quận Ba Đình năm 2018; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND quận về Thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2018; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 12/02/2019 về Công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND quận Ba Đình về thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách TTHC về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn quận Ba Đình năm 2019; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/4/2019 về Tổ chức cuộc thi viết Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn quận; Ban hành Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn quận Ba Đình. Và hơn 100 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CNTT, DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

Công tác tuyên truyền DVC mức độ 3, 4 trên địa bàn quận được triển khai đồng bộ, thông qua nhiều kênh, phương tiện khác nhau như: tuyên truyền trên báo chí, truyền hình; thông qua Hội thi, liên hoan; thông qua tờ rơi, tờ gấp; thông qua đài truyền thanh; Niêm yết tại Bảng tin cơ quan, bảng tin công cộng; thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, đối thoại. Trong đó, UBND quận đã phối hợp với các cơ quan báo chí: Báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Đài truyền hình Hà Nội để đưa tin việc triển khai, kết quả thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là việc triển khai DVC trực tuyến trên địa bàn quận, cụ thể: các báo, đài đã đưa gần 30 tin về công tác CCHC của quận. Hằng năm, quận Ba Đình ban hành các tập san, trong đó có 20 bài viết có nội dung về công tác cải cách hành chính của các đơn vị trên địa bàn quận. Trên Công Thông tin điện tử quận có đường link phục vụ công dân truy cập vào trang DVC trực tuyến của thành phố. Thường xuyên đăng tin, bài việc triển khai thực hiện DVC trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử. Đã đăng gần 230 tin, bài về tuyên truyền công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn quận và kết quả triển khai DVC trực tuyến mức độ 3,4. Thực hiện công khai đầy đủ các TTHC trên Cổng thông tin điện tử, kịp thời cập nhật các TTHC khi có quyết định sửa đổi, thay thế.

Bênh cạnh đó, quận Ba Đình tập trung hiện đại hóa nền hành chính. Theo đó, cung cấp kịp thời dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của thành phố; triển khai có hiệu quả ứng dụng dùng chung. UBND quận chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên rà soát, đánh giá hiện trạng các trang thiết bị CNTT tại đơn vị để có kế hoạch bổ sung, thay thế. Đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận và 14 phường. Đảm bảo duy trì thường xuyên đường truyền Internet cáp quang để kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định của Thành phố. Định kỳ gửi các đơn vị rà soát, tổ chức thực hiện các cảnh báo về an toàn thông tin của Cục an toàn thông tin.

Nhìn chung, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức luôn được Quận ủy, HĐND và UBND quận Ba Đình xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm. Với những kết quả đã đạt được khi triển khai thực hiện Chương trình số 10-CTr/QU, quận Ba Đình tiếp tục phấn đấu là một trong những quận huyện đứng trong tốp đầu thuộc thành phố Hà Nội về chỉ số CCHC.

Nguyễn Sơn