Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
2 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
3 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
4 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
5 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
6 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
7 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
8 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
9 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
10 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
11 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
12 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
13 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
14 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
15 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
16 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
17 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
18 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
19 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
20 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
21 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
22 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
23 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
24 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
25 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
26 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
27 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
28 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
29 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
30 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
31 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
32 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
33 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
34 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
35 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
36 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
37 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
38 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
39 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
40 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
41 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
42 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
43 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
44 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
45 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
46 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
47 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
48 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
49 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
50 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
51 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
52 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
53 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
54 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
55 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
56 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
57 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
58 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
59 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
60 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
61 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
62 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
63 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
64 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
65 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
66 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
67 1 1 Year Ago Đã đăng Delete
68 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 1 Year Ago Đã đăng Delete