Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

+ Bước 1: Cá nhân lập bản khai (Mẫu KC1 Thông tư số 05) gửi bản khai kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 35 Thông tư số 05 gửi UBND cấp xã

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận bản khai và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND quận.

Implementation methods Nộp hồ sơ trực tiếp
Documents

01 bộ hồ sơ gồm:

+ Bản khai cá nhân (Mẫu KC1 Thông tư số 05);

+ Bản sao  một trong các giấy tờ: Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến thực tế của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

Period of settlement
Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu KC1_TT09.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Không
Legal basis Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-2013, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword