Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát)
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

- Cá nhân đề nghị xác nhận liệt sỹ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại UBND phường để được xác nhận

- UBND phường tiếp nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng quân- dân- chính- đảng phường (gồm đại diện: Đảng ủy, UB MTTQ, Thương binh xã hội, Cựu chiến binh, công an, quân sự và hội người cao tuổi) xem xét, lập biên bản báo cáo cơ quan có cấp trên giải quyết.

Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở UBND phường
Documents

* Giấy tờ phải nộp:

- Đơn đề nghị của thân nhân liệt sỹ;

- Tờ khai của thân nhân liệt sỹ.

* Giấy tờ phải xuất trình:

- Hồ sơ thương binh, xác nhận của cơ sở y tế (đối với TB tỷ lệ thương tật 81% trở lên chết); bệnh án và biên bản tử vong do Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh cấp (đối với thương binh tỷ lệ thương tật dưới 81% chết)

- Hộ khẩu thường trú của thân nhân liệt sỹ.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Period of settlement 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees không
Fee không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete