Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc:

Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp.

Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).

Implementation methods Nộp hồ sơ trực tiếp
Documents

+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã):

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP;  Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08).

+ Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1A hoặc 1B)

Period of settlement
Objects implementing administrative procedures Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của TNXP
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu _TT16.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Không
Legal basis Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 19 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 17 Days Ago Đã đăng Delete