Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

+ Bước 1: Đối tượng TNXP hoặc thân nhân của TNXP (trường hợp TNXP đã từ trần) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ cho  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

+ Bước 2: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành việc:

Tổ chức hội nghị và lập biên bản xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp (lập theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp.

Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ).

Implementation methods Nộp hồ sơ trực tiếp
Documents

+ Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã):

Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành.

Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP;  Giấy chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khoẻ; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ.

Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ thì phải nộp bản khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi tham gia TNXP (bản chính). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 08).

+ Bản khai cá nhân (lập theo mẫu số 1C)

+ Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, ngoài các giấy tờ quy định trên, phải có giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở lên (bản chính).

Period of settlement
Objects implementing administrative procedures Thanh niên xung phong hoặc thân nhân của TNXP
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu_1C_TT17.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures Đối tượng được xét hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương không còn khả năng lao động và sống cô đơn, không nơi nương tựa
Legal basis Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC
Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
43 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
44 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
45 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
46 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
47 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
48 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
49 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
50 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
51 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
52 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
53 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
54 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
55 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
56 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
57 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
58 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
59 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
60 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
61 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
62 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
63 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
64 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
65 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
66 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
67 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
68 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete