Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 2
Implementation order

+ Bước 1:Cá nhân lập bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05)

Gửi bản khai kèm theo bản sao một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Thông tư số 05 gửi UBND cấp xã

Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương Kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.

Trường hợp Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” hoặc Huân chương, Huy chương Kháng chiến khen tặng cho gia đình, ghi tên nhiều người thì mỗi người lập một bộ hồ sơ riêng.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 38 Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính UBND quận.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều 38 Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Implementation methods Nộp hồ sơ trực tiếp
Documents

+ Bản khai (Mẫu CC1 Thông tư số 05);

+ Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công", Bằng "Có công với nước", huân chương Kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Quyết định khen thưởng.

Period of settlement
Objects implementing administrative procedures Cá nhân
Implementing agencies Cấp phường
Results of implementation of administrative procedures Văn bản xác nhận
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mẫu_CC1_TT18.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH
Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete