Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 19: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư tục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS)
Type Giáo dục - đào tạo
Level
Implementation order

Bước 1: UBND phường lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC “Một cửa”của UBND Quận

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, khi phát hiện hồ sơ chưa đủ, chưa hợp lệ phải thông báo rõ ràng cho người nộp hồ sơ về sự còn thiếu, không phù hợp của hồ sơ; khi hồ sơ đầy đủ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ tới lãnh đạo phòng GD&ĐT quận xử lý theo quy định.

Bước 2: Tổ chuyên môn của phòng GD&ĐT thụ lý có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì báo cáo lãnh đạo phòng và tham mưu mời các phòng ban liên quan thẩm định hồ sơ.

Bước 3: Báo cáo trình Chủ tịch UBND quận xem xét quyết định.

Bước 4: Tổ chuyên môn tổng hợp, vào sổ theo dõi và trả kết quả cho bộ phận “Một cửa” để trả cho tổ chức theo quy định của pháp luật.
Implementation methods

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND Quận

Documents

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục

- Bản sao chứng thực Quyết định cho phép thành lập trường của UBND Quận

- Văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn
Period of settlement

- 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Objects implementing administrative procedures - Tổ chức, Cá nhân
Implementing agencies Cấp Quận
Results of implementation of administrative procedures Quyết định cho phép hoạt động giáo dục
Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
Legal basis

- Luật giáo dục; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

- Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

- Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT  ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Thông tư số 13/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường TH, THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học loại hình tư thục.

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 11 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 12 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 9 Days Ago Đã đăng Delete