Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure 1
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 1
Implementation order 555
Implementation methods 555
Documents 555
Period of settlement 555
Objects implementing administrative procedures 555
Implementing agencies Cấp Quận
Results of implementation of administrative procedures 555
Fees 555
Fee 555
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms file.txt
Requests, conditions for implementation of administrative procedures 555
Legal basis 555
Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
43 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
44 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
45 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
46 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
47 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
48 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
49 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
50 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
51 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
52 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
53 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
54 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
55 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
56 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
57 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
58 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
59 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
60 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
61 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
62 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
63 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
64 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
65 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
66 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
67 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
68 1 10 Months Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 10 Months Ago Đã đăng Delete