Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure 1
Type Lao động - Thương binh và Xã hội
Level 1
Implementation order 555
Implementation methods 555
Documents 555
Period of settlement 555
Objects implementing administrative procedures 555
Implementing agencies Cấp Quận
Results of implementation of administrative procedures 555
Fees 555
Fee 555
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms file.txt
Requests, conditions for implementation of administrative procedures 555
Legal basis 555
Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
43 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
44 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
45 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
46 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
47 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
48 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
49 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
50 1 8 Months Ago Đã đăng Delete