Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Procedure Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án)
Type Kế hoạch - Đầu tư
Level 2
Implementation order

- Đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án: Nộp hồ sơ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.

- Đối với Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính: Tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn, chuyển phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, trình UBND quận phê duyệt, trả kết quả khi đến hẹn.

Implementation methods Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND quận (Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính).
Documents

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ yêu cầu.

- Hồ sơ yêu cầu (bản gốc)

- Hồ sơ pháp lý:

+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản photo).

+ Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán (nếu có- bản sao).

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT giai đoạn THĐT (bản photo).

+ Quyết định phê duyệt nhà thầu tư vấn lập hồ sơ YC, đánh giá hồ sơ ĐX (nếu có).

- Văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ (riêng hồ sơ yêu cầu 2 bộ).
Period of settlement

- Thời gian thẩm định: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời gian phê duyệt: 10 ngày làm việc.
Objects implementing administrative procedures Tổ chức
Implementing agencies Cấp Quận
Results of implementation of administrative procedures Quyết định hành chính.
Fees không
Fee không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms Mau_don_TTHC_TCKH_10.docx
Requests, conditions for implementation of administrative procedures
 1. 1. Tờ trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu- Mẫu số 10 kèm theo.
 2. 2. Các mẫu, biểu PL qui định tại Thông tư 11/2015/TT-BKHĐTngày 27-10-2015 của Bộ KH&ĐT Quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa:
 1. a. Hồ sơ mời thầu xây lắp:
 • - Áp dụng theo Mẫu số 01 – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu.
 • - Áp dụng theo Mẫu số 03 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh
 1. b. Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá:
 • - Áp dụng theo Mẫu số 02 – Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu
 • - Áp dụng theo Mẫu số 04 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh.
 1. c. Hình thức chỉ định thầu rút gọn các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa: Áp dụng theo Mẫu số 06 – Dự thảo hợp đồng cho chỉ định thầu rút gọn.
 2. d. Hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa: Áp dụng theo Mẫu số 05– Bản yêu cầu báo giá.
 1. 3. Hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ TV: Áp dụng theo Mẫu hồ sơ yêu cầu qui định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14-02-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HS mời quan tâm, HS mời thầu, HSYC dịch vụ TV.
4. Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu: Áp dụng theo Mẫu số 03 (kèm theo TT số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27-11-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu).
Legal basis

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

-Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

-Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-06-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

-Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25-03-2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

-Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-06-2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

-Thông tư 11/2015/TT-BKHĐTngày 27-10-2015 của Bộ KH&ĐT Quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

-Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14-02-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HS mời quan tâm, HS mời thầu, HS y/c dịch vụ TV;

-Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27-11-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

-Thông tư LT 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08-09-2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư & Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17-11-2015 của Bộ TC QĐ việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn NS Nhà nước & vốn trái phiếu CP;

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
43 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
44 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
45 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
46 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
47 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
48 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
49 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
50 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
51 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
52 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
53 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
54 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
55 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
56 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
57 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
58 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
59 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
60 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
61 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
62 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
63 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
64 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
65 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
66 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
67 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
68 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 4 Months Ago Đã đăng Delete