Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp Quận
2 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp Quận
3 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 2 Cấp Quận
4 Thủ tục 02: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản 2 Cấp phường
5 Thủ tục 03: Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở 2 Cấp phường
6 Thủ tục 03: Xác nhận đề nghị giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 2 Cấp phường
7 Thủ tục 04: Xác nhận đơn giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2 Cấp phường
8 Thủ tục 05 : Xác nhận hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 2 Cấp phường
9 Thủ tục 06: Xác nhận đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 2 Cấp phường
10 Thủ tục 07: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng 2 Cấp phường
11 Thủ tục 08: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. 2 Cấp phường
12 Thủ tục 09: Xác nhận giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 2 Cấp phường
13 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 2 Cấp phường
14 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 2 Cấp phường
15 Thủ tục 13 : Xác nhận đơn xin công nhận liệt sỹ (thương binh loại A, chết do vết thương tái phát) 2 Cấp phường
16 Thủ tục 14 : Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. 2 Cấp phường
17 Thủ tục 15 : Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với bệnh binh, người phục vụ bệnh binh tại nhà 2 Cấp phường
18 Thủ tục 16: Xác nhận đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
19 Thủ tục 17: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến 2 Cấp phường
20 Thủ tục 18: Xác nhận giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 2 Cấp phường

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
2 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
3 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
4 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
5 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
6 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
7 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
8 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
9 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
10 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
11 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
12 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
13 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
14 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
15 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
16 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
17 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
18 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
19 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
20 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
21 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
22 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
23 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
24 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
25 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
26 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
27 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
28 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
29 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
30 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
31 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
32 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
33 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
34 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
35 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
36 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
37 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
38 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
39 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
40 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
41 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
42 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
43 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
44 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
45 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
46 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
47 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
48 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
49 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
50 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
51 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
52 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
53 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
54 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
55 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
56 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
57 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
58 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
59 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
60 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
61 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
62 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
63 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
64 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
65 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
66 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
67 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
68 1 13 Days Ago Đã đăng Delete
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Days Ago Đã đăng Delete