Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
2 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
3 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
4 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
5 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
6 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
7 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
8 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
9 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
10 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
11 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
12 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
13 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
14 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
15 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
16 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
17 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
18 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
19 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
20 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
21 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
22 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
23 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
24 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
25 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
26 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
27 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
28 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
29 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
30 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
31 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
32 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
33 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
34 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
35 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
36 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
37 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
38 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
39 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
40 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
41 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
42 1 4 Months Ago Đã đăng