Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
901 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
902 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
903 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
904 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
905 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
906 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
907 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
908 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
909 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
910 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
911 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
912 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
913 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
914 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
915 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
916 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
917 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
918 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
919 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
920 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
921 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
922 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
923 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
924 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
925 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
926 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
927 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
928 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
929 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
930 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
931 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
932 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
933 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
934 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
935 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
936 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
937 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
938 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
939 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
940 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
941 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
942 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
943 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
944 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
945 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
946 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
947 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
948 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
949 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
950 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
951 1 4 Months Ago Đã đăng Delete