Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1001 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1002 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1003 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1004 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1005 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1006 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1007 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1008 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1009 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1010 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1011 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1012 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1013 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1014 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1015 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1016 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1017 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1018 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1019 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1020 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1021 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1022 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1023 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1024 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1025 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1026 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1027 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1028 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1029 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1030 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1031 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1032 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1033 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1034 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1035 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1036 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1037 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1038 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1039 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1040 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1041 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1042 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1043 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1044 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1045 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1046 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1047 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1048 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1049 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1050 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1051 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1052 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1053 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1054 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1055 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1056 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1057 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1058 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1059 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1060 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1061 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1062 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1063 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1064 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1065 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1066 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1067 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1068 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1069 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1070 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1071 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1072 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1073 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1074 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1075 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1076 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1077 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1078 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1079 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1080 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1081 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1082 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1083 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1084 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1085 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1086 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1087 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1088 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1089 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1090 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1091 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1092 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1093 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1094 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1095 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1096 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1097 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1098 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1099 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
1100 1 4 Months Ago Đã đăng Delete