Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1201 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1202 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1203 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1204 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1205 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1206 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1207 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1208 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1209 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1210 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1211 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1212 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1213 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1214 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1215 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1216 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
1217 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1218 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1219 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1220 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1221 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1222 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1223 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1224 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1225 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1226 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1227 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1228 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1229 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1230 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1231 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1232 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1233 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1234 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1235 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1236 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1237 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1238 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1239 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1240 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1241 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1242 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1243 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1244 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1245 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1246 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1247 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1248 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1249 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1250 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1251 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1252 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1253 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1254 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1255 1 7 Months Ago Đã đăng Delete