Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1401 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1402 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1403 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1404 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1405 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1406 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1407 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1408 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1409 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1410 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1411 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1412 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1413 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1414 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1415 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1416 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1417 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1418 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1419 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1420 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1421 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1422 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1423 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1424 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1425 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1426 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1427 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1428 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1429 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1430 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1431 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1432 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1433 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1434 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1435 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
1436 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1437 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1438 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1439 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1440 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1441 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1442 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1443 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1444 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1445 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1446 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1447 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1448 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1449 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1450 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1451 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1452 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
1453 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1454 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1455 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1456 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1457 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
1458 1 7 Months Ago Đã đăng