Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
2001 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 3 Years Ago Đã đăng Delete
2002 Thủ tục 04: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 3 Years Ago Đã đăng Delete
2003 Thủ tục 06: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 3 Years Ago Đã đăng Delete
2004 Thủ tục 07: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 3 Years Ago Đã đăng Delete
2005 Thủ tục 08: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 3 Years Ago Đã đăng Delete
2006 Thủ tục 09: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 3 Years Ago Đã đăng Delete
2007 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc 3 Years Ago Đã đăng Delete
2008 Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2009 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2010 Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2011 Thủ tục 01: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách phường 3 Years Ago Đã đăng Delete
2012 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 3 Years Ago Đã đăng Delete
2013 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư-chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2014 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2015 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2016 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2017 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2018 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án). 3 Years Ago Đã đăng Delete
2019 Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 3 Years Ago Đã đăng Delete
2020 Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2021 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2022 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2023 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2024 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2025 Thủ tục 14: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 3 Years Ago Đã đăng Delete
2026 Thủ tục 15: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 3 Years Ago Đã đăng