Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
2001 Thủ tục 03: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng 3 Years Ago Đã đăng Delete
2002 Thủ tục 04: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã 3 Years Ago Đã đăng Delete
2003 Thủ tục 06: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia tách 3 Years Ago Đã đăng Delete
2004 Thủ tục 07: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sát nhập 3 Years Ago Đã đăng Delete
2005 Thủ tục 08: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất 3 Years Ago Đã đăng Delete
2006 Thủ tục 09: Giải thể hợp tác xã tự nguyện 3 Years Ago Đã đăng Delete
2007 Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc 3 Years Ago Đã đăng Delete
2008 Thủ tục 11: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2009 Thủ tục 12: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2010 Thủ tục 13: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2011 Thủ tục 01: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách phường 3 Years Ago Đã đăng Delete
2012 Thủ tục 1: Thẩm tra, trình phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư 3 Years Ago Đã đăng Delete
2013 Thủ tục 2: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư-chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2014 Thủ tục 3: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2015 Thủ tục 4: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2016 Thủ tục 5: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2017 Thủ tục 6: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư đối với gói thầu có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2018 Thủ tục 7: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (giai đoạn chuẩn bị đầu tư- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án). 3 Years Ago Đã đăng Delete
2019 Thủ tục 8: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư 3 Years Ago Đã đăng Delete
2020 Thủ tục 9: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2021 Thủ tục 10: Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu giai đoạn thực hiện dự án (Xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2022 Thủ tục 11: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá không quá 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2023 Thủ tục 12: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá có giá trên 500 triệu đồng- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2024 Thủ tục 13: Thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu giai đoạn thực hiện đầu tư (đối với gói thầu xây lắp, tư vấn và mua sắm hàng hoá- chỉ áp dụng đối với đơn vị đầu mối quản lý dự án) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2025 Thủ tục 14: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 3 Years Ago Đã đăng Delete
2026 Thủ tục 15: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành 3 Years Ago Đã đăng Delete
2027 Thủ tục 16: Thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị huỷ bỏ theo quyết định cấp có thẩm quyền 3 Years Ago Đã đăng Delete
2028 Thủ tục 14: Ngưng, tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2029 Thủ tục 15: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 3 Years Ago Đã đăng Delete
2030 Thủ tục 21: Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 3 Years Ago Đã đăng Delete
2031 Thủ tục 22: Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi UBND cấp quận thực hiện 3 Years Ago Đã đăng Delete
2032 Thủ tục: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2033 Thủ tục 02: Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2034 Thủ tục 03: Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà còn khiếu nại tiếp. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2035 Thủ tục 04: Giải quyết tố cáo 3 Years Ago Đã đăng Delete
2036 Thủ tục 05: Tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2037 Thủ tục 06: Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tại UBND phường, các phòng, ban, ngành thuộc quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2038 Thủ tục 07: Giải quyết đơn thư khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của của Chủ tịch phường, của Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2039 Thủ tục 08: Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Chủ tịch UBND phường, của cơ quan thuộc UBND quận trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2040 Thủ tục 09: Thủ tục hành chính của UBND cấp huyện cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2041 Thủ tục 01: Thành lập trường mầm non tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2042 Thủ tục 02: Sáp nhập, chia, tách trường Mầm non tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2043 Thủ tục 03: Đình chỉ hoạt động trường mầm non tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2044 Thủ tục 04: Giải thể trường Mầm non tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2045 Thủ tục 05: Cho phép hoạt động trở lại của trường Mầm non tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2046 Thủ tục 06: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2047 Thủ tục 07: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2048 Thủ tục 08: Giải thể trường tiểu học tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2049 Thủ tục 09: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2050 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2051 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2052 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2053 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2054 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục 3 Years Ago Đã đăng Delete
2055 Thủ tục 15: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2056 Thủ tục 16: Giải thể trung tâm học tập cộng đồng. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2057 Thủ tục 17: Đình chỉ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2058 Thủ tục 01: Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke 3 Years Ago Đã đăng Delete
2059 Thủ tục 02: Cấp đổi giấy phép kinh doanh karaoke 3 Years Ago Đã đăng Delete
2060 Thủ tục 3. Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh karaoke 3 Years Ago Chưa đăng Delete
2061 Thủ tục 03: Xác nhận hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích 3 Years Ago Đã đăng Delete
2062 Thủ tục 05: Phê duyệt dự án tu bổ, tôn tạo di tích do cấp quận quản lý 3 Years Ago Chưa đăng Delete
2063 Thủ tục 04: Thành lập thư viện cấp quận 3 Years Ago Đã đăng Delete
2064 Thủ tục 05: Chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thay đổi nội dung hoạt động đã đăng ký thư viện cấp quận 3 Years Ago Đã đăng Delete
2065 Thủ tục 06: Đăng ký hoạt động thư viện cấp quận 3 Years Ago Đã đăng Delete
2066 Thủ tục 07: Đăng ký thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản 3 Years Ago Đã đăng Delete
2067 Thủ tục 08: Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS) loại 1 và loại 2 3 Years Ago Đã đăng Delete
2068 Thủ tục 09: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Years Ago Đã đăng Delete
2069 Thủ tục 10: Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Years Ago Đã đăng Delete
2070 Thủ tục 11: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Years Ago Đã đăng Delete
2071 Thủ tục 12: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 3 Years Ago Đã đăng Delete
2072 Thủ tục 13: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 3 Years Ago Đã đăng Delete
2073 Thủ tục 14: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy 3 Years Ago Đã đăng Delete
2074 Thủ tục 15: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 3 Years Ago Đã đăng Delete
2075 Thủ tục 16: Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương 3 Years Ago Đã đăng Delete
2076 Thủ tục 17: Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Years Ago Đã đăng Delete
2077 Thủ tục 18: Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 3 Years Ago Đã đăng Delete
2078 Thủ tục 19: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2079 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2080 Thủ tục 21: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2081 Thủ tục 22: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2082 Thủ tục 23: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2083 Thủ tục 24: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 3 Years Ago Đã đăng Delete
2084 Thủ tục số 1: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 3 Years Ago Đã đăng Delete
2085 Thủ tục số 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống 3 Years Ago Đã đăng Delete
2086 Thủ tục số 3: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức 3 Years Ago Đã đăng Delete
2087 Thủ tục số 4: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân 2 Years Ago Đã đăng Delete
2088 Thủ tục 10: Cấp giấy chứng nhận đăng ký Dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi quận. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2089 Thủ tục13: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. 3 Years Ago Đã đăng Delete
2090 Thủ tục 18: Công nhận Ban Vận động thành lập hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
2091 Thủ tục 19: Thành lập Hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
2092 Thủ tục 20: Phê duyệt điều lệ Hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
2093 Thủ tục 25: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
2094 Thủ tục 26: Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
2095 Thủ tục 27: Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
2096 Thủ tục 28: Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
2097 Thủ tục 29: Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
2098 Thủ tục 30: Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập 1 Year Ago Đã đăng Delete
2099 Thủ tục 31: Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội 1 Year Ago Đã đăng Delete
2100 Thủ tục: Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, bến thủy nội địa, cơ sở, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội 1 Year Ago Đã đăng Delete