Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
201 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
202 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
203 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
204 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
205 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
206 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
207 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
208 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
209 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
210 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
211 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
212 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
213 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
214 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
215 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
216 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
217 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
218 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
219 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
220 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
221 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
222 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
223 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
224 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
225 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
226 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
227 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
228 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
229 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
230 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
231 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
232 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
233 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
234 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
235 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
236 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
237 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
238 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
239 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
240 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
241 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
242 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
243 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
244 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
245 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
246 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
247 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
248 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
249 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
250 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
251 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
252 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
253 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
254 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
255 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
256 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
257 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
258 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
259 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
260 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
261 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
262 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
263 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
264 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
265 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
266 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
267 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
268 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
269 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
270 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
271 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
272 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
273 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
274 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
275 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
276 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
277 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
278 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
279 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
280 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
281 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
282 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
283 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
284 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
285 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
286 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
287 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
288 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
289 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
290 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
291 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
292 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
293 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
294 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
295 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
296 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
297 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
298 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
299 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
300 1 4 Months Ago Đã đăng Delete