Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
301 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
302 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
303 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
304 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
305 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
306 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
307 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
308 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
309 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
310 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
311 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
312 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
313 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
314 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
315 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
316 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
317 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
318 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
319 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
320 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
321 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
322 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
323 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
324 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
325 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
326 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
327 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
328 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
329 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
330 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
331 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
332 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
333 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
334 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
335 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
336 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
337 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
338 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
339 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
340 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
341 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
342 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
343 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
344 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
345 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
346 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
347 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
348 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
349 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
350 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
351 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
352 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
353 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
354 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
355 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
356 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
357 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
358 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
359 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
360 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
361 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
362 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
363 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
364 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
365 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
366 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
367 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
368 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
369 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
370 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
371 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
372 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
373 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
374 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
375 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
376 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
377 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
378 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
379 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
380 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
381 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
382 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
383 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
384 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
385 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
386 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
387 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
388 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
389 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
390 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
391 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
392 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
393 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
394 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
395 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
396 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
397 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
398 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
399 1 8 Months Ago Đã đăng Delete
400 1 8 Months Ago Đã đăng Delete