Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
501 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
502 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
503 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
504 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
505 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
506 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
507 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
508 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
509 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
510 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
511 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
512 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
513 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
514 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
515 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
516 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
517 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
518 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
519 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
520 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
521 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
522 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
523 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
524 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
525 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
526 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
527 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
528 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
529 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
530 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
531 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
532 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
533 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
534 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
535 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
536 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
537 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
538 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
539 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
540 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
541 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
542 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
543 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
544 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
545 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
546 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
547 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
548 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
549 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
550 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
551 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
552 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
553 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
554 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
555 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
556 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
557 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
558 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
559 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
560 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
561 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
562 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
563 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
564 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
565 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
566 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
567 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
568 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
569 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
570 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
571 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
572 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
573 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
574 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
575 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
576 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
577 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
578 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
579 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
580 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
581 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
582 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
583 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
584 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
585 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
586 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
587 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
588 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
589 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
590 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
591 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
592 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
593 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
594 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
595 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
596 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
597 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
598 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
599 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
600 1 7 Months Ago Đã đăng Delete