Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
601 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
602 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
603 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
604 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
605 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
606 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
607 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
608 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
609 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
610 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
611 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
612 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
613 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
614 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
615 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
616 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
617 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
618 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
619 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
620 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
621 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
622 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
623 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
624 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
625 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
626 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
627 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
628 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
629 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
630 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
631 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
632 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
633 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
634 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
635 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
636 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
637 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
638 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
639 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
640 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
641 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
642 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
643 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
644 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
645 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
646 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
647 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
648 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
649 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
650 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
651 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
652 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
653 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
654 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
655 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
656 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
657 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
658 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
659 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
660 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
661 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
662 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
663 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
664 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
665 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
666 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
667 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
668 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
669 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
670 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
671 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
672 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
673 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
674 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
675 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
676 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
677 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
678 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
679 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
680 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
681 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
682 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
683 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
684 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
685 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
686 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
687 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
688 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
689 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
690 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
691 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
692 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
693 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
694 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
695 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
696 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
697 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
698 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
699 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
700 1 7 Months Ago Đã đăng Delete