Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
701 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
702 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
703 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
704 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
705 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
706 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
707 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
708 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
709 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
710 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
711 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
712 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
713 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
714 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
715 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
716 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
717 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
718 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
719 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
720 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
721 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
722 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
723 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
724 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
725 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
726 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
727 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
728 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
729 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
730 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
731 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
732 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
733 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
734 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
735 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
736 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
737 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
738 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
739 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
740 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
741 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
742 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
743 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
744 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
745 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
746 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
747 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
748 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
749 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
750 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
751 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
752 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
753 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
754 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
755 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
756 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
757 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
758 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
759 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
760 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
761 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
762 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
763 1 7 Months Ago Chưa đăng Delete
764 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
765 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
766 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
767 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
768 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
769 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
770 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
771 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
772 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
773 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
774 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
775 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
776 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
777 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
778 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
779 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
780 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
781 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
782 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
783 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
784 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
785 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
786 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
787 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
788 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
789 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
790 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
791 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
792 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
793 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
794 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
795 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
796 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
797 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
798 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
799 1 7 Months Ago Đã đăng Delete
800 1 7 Months Ago Đã đăng Delete