Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Level Implementing agencies
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Categories
Keyword
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Action
701 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
702 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
703 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
704 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
705 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
706 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
707 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
708 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
709 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
710 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
711 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
712 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
713 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
714 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
715 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
716 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
717 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
718 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
719 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
720 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
721 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
722 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
723 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
724 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
725 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
726 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
727 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
728 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
729 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
730 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
731 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
732 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
733 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
734 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
735 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
736 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
737 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
738 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
739 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
740 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
741 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
742 1 4 Months Ago Chưa đăng Delete
743 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
744 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
745 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
746 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
747 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
748 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
749 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
750 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
751 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
752 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
753 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
754 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
755 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
756 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
757 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
758 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
759 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
760 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
761 1 4 Months Ago Đã đăng Delete
762 1 4 Months Ago Chưa đăng