khối phường

HĐND phường Giảng Võ tổ chức kỳ họp thứ 4 khóa IX
Publish date 29/06/2017 | 19:30

Ngày 26/6, Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức kỳ họp HĐND thứ 4 khóa IX. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng ban CTMT các địa bàn dân cư và đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe: Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; quyết toán thu chi ngân sách năm 2016, ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo thẩm định của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND; kết quả hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo 6 tháng đầu năm của UBND triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND phường và tờ trình về Chương trình giám sát năm 2018.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND - UBND, hệ thống chính trị trong phường đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu KT - XH được giao: Tổng thu ngân sách đạt 52,16%; giới thiệu việc làm đạt 59,76%; giảm hộ nghèo đạt 100%; tỷ lệ công trình xây dựng có phép đạt 93,75 %.

Với 12 ý kiến phát biểu, các đại biểu đã thảo luận và thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2016; nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu KT-XH 6 tháng cuối năm 2017; nghị quyết về tăng cường thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” 2017 và nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018.

                                                            Ban Văn hóa Thông tin phường