thông tin kt-dtxd-gpmb

Thông báo công khai số liệu thu, chi ngân sách quý III năm 2020 của quận Ba Đình
Publish date 23/10/2020 | 16:01

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND quận về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2020;

Căn cứ tình hình thực hiện thu, chi NSNN quý III năm 2020, UBND quận thông báo công khai số liệu thu, chi ngân sách quý III năm 2020 của quận Ba Đình như sau:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.569 tỷ đồng, đạt 51,3% so với dự toán giao năm 2020.

- Tổng thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp: 639,5 tỷ đồng, đạt 52,3% so với dự toán giao năm 2020.

- Tổng chi ngân sách quận: 945 tỷ đồng, đạt 49,3% so với dự toán quận giao đầu năm 2020.

 

Chi tiết theo bản đính kèm: xem tại đây