VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 1936/UBND-YT
Issuing date 30/10/2020
Published time 30/10/2020
Signer
Subject V/v Tiếp tục các biện pháp tuyên truyền,kiểm tra công tác phòng,chống dịch,bệnh Covid-19
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản chỉ đạo