VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Legislation code 1707/UBND-YT
Issuing date 05/10/2020
Published time 05/10/2020
Signer Phạm Thị Diễm
Subject V/v Thực hiện phòng,chống dịch bệnh Covid-19
Agencies issued UBND quận Ba Đình
Legislation type Văn bản chỉ đạo