giới thiệu các phòng ban

Phòng Nội vụ
Ngày đăng 15/01/2014 | 00:00

PHÒNG NỘI VỤ QUẬN BA ĐÌNH

Địa Chỉ:Số25 phốLiễu Giai-Phường Liễu Giai- QuậnBaĐình- Hà Nội

Địa chỉ email:

A. CHỨC NĂNG

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ba Đình , tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường, hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng, công tác thanh niên.

B. NHIỆM VỤ

1. Công tác quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Tham mưu giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp phường.

- Tham mưu giúp UBND quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách phường theo phân cấp.

- Giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

- Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng ban và các phường theo nội dung, chương trình kế hoạch của Quận.

2. Công tác cải cách hành chính

- Giúp UBND quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND phường thực hiện công tác cải cách hành chính;

- Tham mưu, giúp UBND quận về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận.

- Thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

- Là cơ quan thường trực, giúp việc cho Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình 04/CTr-QU ngày 15/11/2010 của Quận ủy "Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCCVC quận Ba Đình giai đoạn 2011-2015".

3. Công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính

- Giúp UBND quận và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của UBND quận và hướng dẫn của UBND thành phố;

- Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường; giúp Ủy ban nhân dân quận trình UBND thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu UBND quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận.

- Tham mưu UBND quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố; hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường trên địa bàn.

4. Công tác tôn giáo

- Giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

- Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

6. Công tác Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận và lưu trữ quận.

7. Công tác thanh niên, quản lý hội

- Tham mưu UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

- Tham mưu thành lập, tổ chức đại hội, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Biên chế của Phòng Nội vụ có8 đồng chí bao gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và các chuyên viên, được chia làm 03 bộ phận:

1. Bộ phận Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng, Tôn giáo.

2. Bộ phận Xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng khối phòng ban, phường, Công tác thanh niên và Quản lý Hội

3. Bộ phận Giáo dục: Công tác tổ chức bộ máy và đào tạo bồi dưỡng khối giáo dục, Quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ.

D. LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ

1. Đồng chíHoàng Ngọc Sáu- Trưởng phòng Nội vụ

ĐT di động:

ĐT cố định:

Địa chỉ mail: hoangngocsau_badinh@hanoi.gov.vn

2.Đồng chíHoàng Thu Hương- Phó Trưởng phòng Nội vụ

ĐT di động:

ĐT cố định:

Địa chỉ mail: hoangthuhuong_badinh@hanoi.gov.vn

3.Đồng chí Phạm Thanh Hà- Phó Trưởng phòng Nội vụ

ĐT di động:

ĐT cố định:

Địa chỉ mail: phamthanhha_badinh@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH