giới thiệu các phòng ban

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận
Ngày đăng 15/01/2014 | 00:00

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN BA ĐÌNH

Địa Chỉ:Số25 phốLiễu Giai-Quận Ba Đình - Hà Nội

Địa chỉ email:

I. CHỨC NĂNG

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình , có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo phân cấp.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ba Đình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình , đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổng hợp, xây dựng chỉ tiêu KT-XH hàng năm

- Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu KTXH theo kỳ báo cáo (6 tháng, 9 tháng, cả năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Quận và Sở, ngành Thành phố;

- Tổng hợp, đánh giá chỉ tiêu KT-XH của Quận hàng năm;

- Hướng dẫn xây dựng và đánh giá chỉ tiêu KT - XH đối với các phòng, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ;

- Kiểm tra công tác giao kế hoạch hàng năm của UBND các phường;

2. Công tác kế hoạch đầu tư XDCB

- Xây dựng, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư;

- Thẩm định Dự án đầu tư XDCB (gồm các giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/dự án, thẩm định kế hoạch đấu thầu/hồ sơ mời thầu/kết quả đấu thầu...)

- Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp điều chỉnh, bổ sung KHV và tất toán Tài khoản đầu tư XDCB, phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB;

- Báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo yêu cầu của lãnh đạo Quận, các Sở, ngành;

- Khai báo, nhập liệu KHV trên hệ thống Tabmis và hệ thống liên ngành Kho bạc - Tài chính;

- Cấp mã dự án đầu tư;

- Kiểm tra hiện trường phục vụ công tác thẩm định dự án;