Hành chính công

Phòng Tư pháp quận Ba Đình tăng cường công tác kiểm tra để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chinh trên địa bàn quận
Ngày đăng 02/08/2011 | 00:00

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp theo tinh thần Chị thị 03/CT- BTP về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở và Công văn số 3908/ BTP- HCTP về tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp theo tinh thần Chị thị 03/CT- BTP về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở và Công văn số 3908/ BTP- HCTP về tăng cường công tác quản lý và đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Thực hiện sự chỉ đạo của thường trực UBND quận Ba Đình, từ ngày 3/8/2011 đến ngày 18/8/2011, phòng Tư pháp quận Ba Đình phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, ban hành văn bản; công tác hoà giải ở cơ sở và công tác hộ tịch, chứng thực trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra, rà soát sẽ nắm bắt những khó khăn vướng mắc, đồng thời hệ thống và tổng hợp được tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên từng mặt công tác tư pháp của 14 phường để hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót về nghiệp vụ trong công tác quản lý, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân . Qua đó, tham mưu, đề xuất,xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn quận Ba Đình nhằm đảm bảo thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính hiện nay của Đảng và Nhà nước ta.

Nguyễn Thị Ánh Hồng