Hành chính công

Quận Ba Đình đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 09/11/2011 | 00:00

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ quận đã lựa chọn lĩnh vực này là một trong 3 khâu đột phá.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ quận đã lựa chọn lĩnh vực này là một trong 3 khâu đột phá.

nguồn: sxd.baclieu.gov.vn

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng Chuyên đề 01-CĐ/QU về đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

UBND quận đã ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm này. UBND quận và UBND các phường đã hoàn thành việc ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của UBND sau bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; kiện toàn lại đội ngũ cán bộ công chức của bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả hành chính. Tiến hành rà soát niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp quận và phường theo Quyết định số 4045, 4046 của UBND Thành phố. 6/11 phòng chuyên môn đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính trên lĩnh vực được phân công phụ trách đồng thời hoàn thiện bổ sung quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Để tiếp tục làm tốt công tác CCHC, các đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ của từng cán bộ công chức; hoàn thành việc rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cấp quận, cấp phường; kiểm tra việc thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Các phòng chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND quận xây dựng kế hoạch phát triển ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phầm mềm tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính liên thông, phần mềm điều hành tác nghiệp; tổ chức tập huấn về công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ; hướng dẫn các phường thực hiện theo đúng quy định.

Làm tốt công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền các cấp.

BTG