Hành chính công

Quận Ba Đình đổi mới giao ban công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 11/11/2011 | 00:00

Ngày 10/11/2011, UBND quận đã tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính tại trụ sở UBND phường Thành Công.

Ngày 10/11/2011, UBND quận đã tổ chức giao ban công tác cải cách hành chính tại trụ sở UBND phường Thành Công.

Hội nghị tổ chức tại cơ sở do đề xuất của Phòng Nội vụ và sự hưởng ứng tích cực của UBND phường Thành Công. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Văn Chanh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 10/2011 và xác định nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2011. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên đề 01-CĐ/QU ngày 24/01/2011 của Quận ủy Ba Đình về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2011 - 2015 được triển khai nghiêm túc. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành văn bản số 953/UBND-NV ngày 10/10/2011 về việc thực hiện bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp quận, cấp phường và hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; văn bản số 420/UBND-NV ngày 4/10/2011 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian qua tương đối tốt. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp quận và phường được kiện toàn. Việc rà soát thủ tục hành chính có 7/14 phòng cơ bản hoàn thành, 4/11 phòng đang trong quá trình rà soát, có 3/14 phường hoàn thành báo cáo kết quả rà soát, các phường còn lại đã chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn để thống nhất danh mục thủ tục hành chính cấp phường và quy trình rà soát, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Công tác kiểm tra được coi trọng. UBND quận đã giao Phòng Nội vụ và thủ trưởng các phòng chuyên môn, chủ tịch UBND phường chủ động kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tham quan bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường Thành Công, phát biểu trao đổi và kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo UBND quận về những khó khăn, bất cập của đơn vị khi triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận đã hoan nghênh sáng kiến của Phòng Nội vụ phối hợp với UBND phường Thành Công tham mưu cho Quận tổ chức hội nghị giao ban tại cơ sở để vừa hội thảo vừa tham quan thực tiễn trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị. Đồng chí biểu dương kết quả bước đầu thực hiện chuyên đề Quận ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhưng nghiêm khắc phê bình các đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ việc rà soát thủ tục hành chính và xây dựng quy trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và các quy định về niêm yết thủ tục hành chính. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND quận và chủ tịch UBND phường phải có nhận thức và trách nhiệm cao trong công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phường để làm tốt công tác cải cách hành chính, thống nhất bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp quận, cấp phường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm - Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND quận để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Đồng chí đã chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm và nguyên nhân sự chậm trễ trong cải cách hành chính của các phòng ban chuyên môn và UBND các phường. Đồng chí yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm, trong đó tập trung rà soát và niêm yết thủ tục hành chính xong trước 15/11, xây dựng xong quy trình trước 20/11. Các phòng tập hợp các thủ tục hành chính cần bổ xung hoặc lược bỏ để UBND quận báo cáo Thành phố xem xét giải quyết trước 30/11/2011. Gắn quy trình giải quyết thủ tục hành chính với ISO xong trước 31/12/2011. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND phường hoàn thành các nội dung trên và tổng hợp kết quả để giao ban kỳ sau và tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2011.

Phòng VHTT