Hành chính công

Quận Ba Đình triển khai công tác tư pháp năm 2012
Ngày đăng 10/02/2012 | 00:00

Sáng 9/2/2012, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 trên địa bàn quận. Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Phương- Phó giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Uỷ viên thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch UBND quận đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp năm 2012 và giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các phường để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND quận đã đề ra.

Sáng 9/2/2012, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 trên địa bàn quận. Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Phương- Phó giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Cầm- Uỷ viên thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch UBND quận đã nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp năm 2012 và giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các phường để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND quận đã đề ra.

Năm 2012, trong bối cảnh chung của đất nước, thực hiện mục tiêu tổng quát của Chính phủ: ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm an ninh trật tự; tiếp tục phấn đấu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm ( 2011- 2020); kế hoạch 5 năm 2011- 2015. UBND quận Ba Đình đã xây dựng và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012 với yêu cầu phải có bước phát triển mới về số lượng, chất lượng và tiến độ công việc, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi ngày càng cao của mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận. Do đó, công tác tư pháp năm 2012 phải bám sát các quan điểm chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND- UBND quận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt phải gắn với các chương trình, chuyên đề công tác mà quận đã đề ra. Cần tập trung triển khai bằng các nhiệm vụ và giải pháp một cách cụ thể để tháo gỡ có hiệu quả khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực và các địa bàn nổi cộm.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, công tác tư pháp năm 2012 cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với công tác xây dựng, thẩm định văn bản:

Nâng cao chất lượng thẩm định các dự thảo văn bản trong lĩnh vực quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng và triển khai thực hiện quy trình cụ thể trong việc xây dựng, thẩm định văn bản QPPL do UBND quận ban hành. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ngành và các phường trong việc xây dựng, thẩm định văn bản QPPL để nâng cao tính khả thi, loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản QPPL. Tăng cường công tác tập huấn kỹ năng xây dựng van bản QPPL cho đội ngũ CBCC

Đối với công tác kiểm tra văn bản QPPL , theo dõi thi hành pháp luật và thực hiện Luật bồi thường trách nhiệm Nhà nước:

Áp dung quy trình nghiệp vụ công tác kiểm tra văn bản trên địa bàn quận nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra các văn bản QPPL do UBND quận và các phường ban hành trên một số lĩnh vực: Trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...Thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL của quận tạo cơ sở thuận lợi cho việc khai thác, áp dụng .Triển khai nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trên 2 lĩnh vực: Bồi thường giải phóng mặt bằng và đăng ký, quản lý hộ tịch. Xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan tòa án, Thi hành án dân sự để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bồi thường nhà nước theo hướng dẫn của Thành phố.

Đối với công tác Phổ biến giáo dục pháp luật:

Đổi mới cơ chế hoạt động để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng PHCTPBGDPL; triển khai thống nhất, đồng bộ và bám sát nội dung, yêu cầu của các văn bản quy định về phổ biến giáo dục pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố và các nhiệm vụ chính trị của quận. Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức công tác PBGDPL. Tăng cường hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn quận năm 2012.

Đối với công tác Hành chính tư pháp, ứng dụng CNTT trong hoạt động nghiệp vụ và công tác tổ chức cán bộ:

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực chứng thực hộ tịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp hộ tịch; thực hiện nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết và công khai thủ tục hành chính. Tổng kết công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và các văn bản QPPL liên quan đến hộ tịch trên địa bàn quận. Đóng góp ý kiến xây dựng Luật Hộ tịch. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc phát triển ứng dụng CNTT và bồi dưỡng, hướng dẫn kiến thức CNTT cho đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch trên địa bàn quận nhằm đáp ứng kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tư pháp. Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp hộ tịch các phường, đảm bảo hoàn thành tốt cá nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ trên , UBND quận yêu cầu Phòng Tư pháp quận chủ động phối hợp các phòng, ngành, đoàn thể và các phường tập trung vào các giải pháp lớn là đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chỉ đạo điều hành và chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, củng cố vững chắc công tác kế hoạch, thống kê; tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, đưa công tác tư pháp của quận lên tầm cao mới trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Ánh Hồng-Phó phòng Tư pháp quận