hoạt động của lãnh đạo quận

Hội nghị học tập, quán triệt NQTW10 và Chỉ thị số 35-CT/TW
Ngày đăng 16/08/2019 | 15:17

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, sáng 16/8, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu của Quận và Đảng ủy 14 phường. Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đề nghị các cấp ủy cơ sở tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững các nội dung được học tập, quán triệt; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, khoa học để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tới cán bộ, đảng viên bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 165-KH/QU, ngày 15/8/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về “Tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Ba Đình; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp uỷ, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội, đảm bảo sự hài hòa giữa các nội dung. Về phương hướng nhiệm vụ cần bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, quận; bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới.

BTG