hội đồng nhân dân

HĐND phường Quán Thánh tổ chức kỳ họp Thứ 8 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 29/06/2019 | 17:14

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND phường về phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo thu - chi ngân sách phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách phường năm 2018; Báo cáo giải trình công tác thu chi quỹ khuyến học 2017-2018-2019 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND phường khó IX; Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND phường khó IX; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND phường khóa IX; Tờ trình và dự thảo nghị quyết chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020. Cũng trong kỳ họp, Ủy ban MTTQ phường thông báo về công tác tham gia xây dựng Chính quyền.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, nhiều đại biểu HĐND phường đánh giá cao những kết quả đã đạt được của UBND phường trong 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó một số ý kiến đã phản ánh trung thực những vấn đề còn tồn tại đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp để UBND phường nghiên cứu, tổ chức thực hiện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2019.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua 4 dự thảo Nghị quyết.

Nguyễn Thị Thùy