hội đồng nhân dân

HĐND phường Giảng Võ tổ chức Phiên Giải trình giữa hai kỳ họp HĐND năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 10:59 PM
Ngày 28/5, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Giảng Võ tổ chức Phiên Giải trình giữa hai kỳ họp HĐND năm 2019 trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên...

Hội đồng nhân dân quận Ba Đình tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và quảng cáo

Ngày đăng 04/04/2019 | 02:53 PM
HNP – Sáng 4/4, Thường trực HĐND quận Ba Đình đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa có điều kiện (Karaoke, Intetnet) và hoạt động...

Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng 29/09/2017 | 10:34 PM
Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021   Ông: Nguyễn Công Thành- Chủ tịch HĐND Bà: Phạm Thị...

Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 01/06/2016 | 03:59 PM
Quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày đăng 09/12/2014 | 12:00 AM
Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII Nhiệm kỳ 2011- 2016 Ông: Hoàng Trọng Quyết- Chủ tịch - ĐT 04.3762 5098 Bà: Phạm Thị Hồng Hạnh- Phó chủ tịch - ĐT 04.3232 1021 ...

Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM
Toàn văn các nghị quyết của Kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016: - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình khóa XVIII,...

Nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày đăng 17/10/2014 | 12:00 AM
Toàn văn các nghị quyết của Kỳ họp thứ 11, HĐND quận khóa XVIII nhiệm kỳ 2011-2016: - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình khóa XVIII,...

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày đăng 04/08/2014 | 12:00 AM
Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII Nhiệm kỳ 2011- 2016 Ông: Hoàng Trọng Quyết- Chủ tịch - ĐT 3.7625098 Ông: Nguyễn Trung Dũng- Phó chủ tịch - ĐT 3.7625073 ...

Nghị quyết của kỳ họp thứ 10, HĐND quận khóa XVIII ngày 18-19/6/2014

Ngày đăng 24/06/2014 | 12:00 AM
Trong 02 ngày 18-19/6/2014, HĐND quận Ba Đình tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XVIII . Sau khi thảo luận tại tổ về các báo cáo của HĐND - UBND quận, Viện kiểm sát nhân...

Nghị quyết: Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Ba Đình

Ngày đăng 30/05/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Báo cáo: Kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày đăng 07/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 79/BC-HĐND Ba...

Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách quận Ba Đình năm 2014

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2014

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------- ...

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

Ngày đăng 02/01/2014 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH ---------- Số: 22 /2013/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QU ẬN BA ĐÌ NH Số 16 /2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND quận khóa XVIII

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QU ẬN BA ĐÌ NH Số 12/2013/NQ - HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội động nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Q UẬN BA ĐÌN H Số 14/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Q UẬN BA ĐÌN H Số 18 /2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số 15/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng ban Kinh tế – Xã hội HĐND quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Q UẬN BA ĐÌN H Số 13/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...