hội đồng nhân dân

NGHỊ QUYẾT: Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân quận Ba Đình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày đăng 11/10/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QU ẬN BA ĐÌ NH Số 17 /2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền các cấp giai đoạn 2013 - 2016

Ngày đăng 04/07/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số: 06 /2013/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -...

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 bầu.

Ngày đăng 28/06/2013 | 12:00 AM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH Số 07/2013/NQ - HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Thường trực HĐND quận Ba Đình khoá XVIII nhiệm kỳ 2011- 2016

Ngày đăng 28/06/2013 | 12:00 AM
Ông: Hoàng Trọng Quyết- Chủ tịch - ĐT 3.7625098 Ông: Nguyễn Trung Dũng- Phó chủ tịch - ĐT 3.7625073 Bà: Nguyễn Mai Phương- Uỷ viên Thường trực-ĐT 3.7625113 BAN...

Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 27/05/2009 | 12:00 AM
1. Đ/c Hoàng Trọng Quyết - Chủ tịch HĐND - ĐT: 3.7625099 2. Đ/c Ngô Văn Lộc - Phó chủ tịch HĐND - ĐT: 3.7625073