Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục 1
Loại thủ tục Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 1
Trình tự thực hiện 555
Cách thức thực hiện 555
Thành phần số lượng hồ sơ 555
Thời hạn giải quyết 555
Đối tượng thực hiện 555
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 555
Lệ phí 555
Phí 555
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu file.txt
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 555
Cơ sở pháp lý 555
Các thủ tục liên quan khác

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
2 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
3 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
4 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
5 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
6 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
7 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
8 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
9 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
10 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
11 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
12 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
13 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
14 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
15 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
16 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
17 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
18 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
19 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
20 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
21 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
22 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
23 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
24 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
25 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
26 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
27 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
28 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
29 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
30 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
31 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
32 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
33 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
34 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
35 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
36 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
37 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
38 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
39 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
40 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
41 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
42 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
43 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
44 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
45 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
46 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
47 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
48 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
49 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
50 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
51 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
52 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
53 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
54 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
55 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
56 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
57 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
58 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
59 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
60 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
61 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
62 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
63 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
64 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
65 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
66 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
67 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
68 1 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
69 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
70 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
71 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
72 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
73 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
74 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
75 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
76 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
77 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
78 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
79 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
80 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
81 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
82 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
83 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
84 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
85 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
86 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
87 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
88 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
89 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
90 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
91 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
92 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
93 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
94 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
95 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
96 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
97 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
98 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
99 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa
100 Thủ tục 02: Xác nhận giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 11 Các tháng qua Đã đăng Xóa