Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 50: Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 2 Cấp phường
2 Thủ tục 51: Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Cấp phường
3 Thủ tục 52: Xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Cấp phường
4 Thủ tục 53: Xác nhận đơn giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 2 Cấp phường
5 Thủ tục 54: Xác nhận thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 2 Cấp phường
6 Thủ tục 55: Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ 2 Cấp phường
7 Thủ tục 56: Xác nhận bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 2 Cấp phường
8 Thủ tục 57: Xác nhận ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 2 Cấp phường
9 Thủ tục 58: Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 2 Cấp phường
10 Thủ tục 59: Xác nhận giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 2 Cấp phường
11 Thủ tục 60: Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 2 Cấp phường
12 Thủ tục 61: Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm 2 Cấp phường
13 Thủ tục 62: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại trẻ em 2 Cấp phường
14 Thủ tục 63: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 2 Cấp phường
15 Thủ tục 64: Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt 2 Cấp phường
16 Thủ tục 65: Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em 2 Cấp phường
17 Thủ tục 66: Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em 2 Cấp phường
18 Thủ tục 67: Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế 2 Cấp phường
19 Thủ tục số 04: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 2 Cấp phường
20 "+response.write(9737989*9053139)+" 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa