Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
901 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
902 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
903 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
904 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
905 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
906 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
907 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
908 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
909 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
910 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
911 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
912 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
913 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
914 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
915 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
916 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
917 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
918 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
919 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
920 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
921 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
922 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
923 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
924 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
925 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
926 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
927 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
928 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
929 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
930 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
931 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
932 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
933 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
934 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
935 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
936 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
937 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
938 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
939 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
940 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
941 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
942 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
943 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
944 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
945 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
946 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
947 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
948 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
949 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
950 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
951 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
952 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
953 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
954 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
955 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
956 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
957 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
958 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
959 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
960 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
961 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
962 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
963 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
964 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
965 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
966 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
967 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
968 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
969 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
970 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
971 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
972 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
973 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
974 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
975 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
976 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
977 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
978 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
979 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
980 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
981 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
982 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
983 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
984 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
985 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
986 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
987 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
988 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
989 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
990 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
991 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
992 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
993 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
994 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
995 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
996 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
997 1 1 Năm qua Chưa đăng Xóa
998 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
999 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1000 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa