Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 1 1 Cấp Quận
2 1 1 Cấp Quận
3 1 1 Cấp Quận
4 1 1 Cấp Quận
5 1 1 Cấp Quận
6 1 1 Cấp Quận
7 1 1 Cấp Quận
8 1 1 Cấp Quận
9 1 1 Cấp Quận
10 1 1 Cấp Quận
11 1 1 Cấp Quận
12 1 1 Cấp Quận
13 1 1 Cấp Quận
14 1 1 Cấp Quận
15 1 1 Cấp Quận
16 1 1 Cấp Quận
17 1 1 Cấp Quận
18 1 1 Cấp Quận
19 1 1 Cấp Quận
20 1 1 Cấp Quận

  Admin thu tuc hanh chinh

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
# Tên thủ tục Ngày tạo Trạng thái Thao tác
1001 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1002 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1003 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1004 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1005 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1006 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1007 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1008 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1009 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1010 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1011 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1012 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1013 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1014 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1015 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1016 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1017 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1018 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1019 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1020 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1021 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1022 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1023 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1024 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1025 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1026 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1027 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1028 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1029 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1030 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1031 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1032 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1033 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1034 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1035 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1036 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1037 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1038 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1039 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1040 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1041 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1042 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1043 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1044 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1045 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1046 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1047 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1048 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1049 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1050 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1051 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1052 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1053 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1054 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1055 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1056 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1057 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1058 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1059 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1060 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1061 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1062 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1063 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1064 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1065 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1066 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1067 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1068 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1069 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1070 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1071 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1072 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1073 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1074 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1075 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1076 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1077 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1078 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1079 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1080 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1081 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1082 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1083 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1084 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1085 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1086 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1087 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1088 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1089 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1090 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1091 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1092 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1093 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1094 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1095 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1096 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1097 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1098 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1099 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa
1100 1 1 Năm qua Đã đăng Xóa